ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ประวัติศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ชื่อ - สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม
ข้อมูลการติดต่อ Tel. 089-8507988
e-mail ban8507988@gmail.com
ประวัติการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงานพ.ศ.2524 ครู 1 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
พ.ศ.2531 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังสำราญ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
พ.ศ.2544 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา
พ.ศ.2545 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.แม่ใจ จังหวัดพะเยา
พ.ศ.2547 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 , เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
พ.ศ.2555 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
พ.ศ. 2560 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง