การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
09 Social Network
การดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี 2563
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
การปฏิบัติงาน 2563
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2563
016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2563
020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
023 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
การร้องเรียนการทุจริต 2563
025 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2563
029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2563
032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563
034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2563
037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563
038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563
039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563