คู่มือและมาตรฐานงาน

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผนที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในที่นี่

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยตรวจสอบภาย สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน

คู่มือการประเมินการบริหารการเงินการคลังของสถานศึกษา : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษาที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลที่นี่