ค่านิยมองค์การ (Corporate Values)

ค่านิยมองค์กร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ารดำเนินการและภาพกิจกรรมฯ

การประกาศเจตนารมณ์ฯ

การงดให้/งดรับของขวัญฯ