ผู้บริหาร ศธจ.ลำปาง

นางรุ่งทิพย์ ทาวดี
รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางเนตรชนก ธรรมกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางบุญจันทร์ เครือคำหล่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
นางจินดา สุวรรณชัญ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางธิดา มิ่งขวัญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายณัฐพล หมื่นตาบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายภานุวัฒน์ หล้าปาวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล