ผู้บริหาร ศธจ.ลำปาง

นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางเนตรชนก ธรรมกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางบุญจันทร์ เครือคำหล่อ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
นางจินดา สุวรรณชัญ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางธิดา มิ่งขวัญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายณัฐพล หมื่นตาบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวกาญจนี ฟูคำใบ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล