รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

แบบกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

ดูภาพการประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูล ข่าวสาร เผยพร่บนเว็บไซต์และเครือข่ายสัมคมออนไลน์ที่นี่
ดูภาพการประชุมคณะกรรมการฯ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ที่นี่
บันทึกข้อความเชิญประชุม/วาระการประชุม