หน่วยตรวจสอบภายใน

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยมีนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปางมาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
1.ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย