การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
02 ผู้บริหารของหน่วยงาน
03 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบ/คำสั่ง
มติ-ครม-ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
09 Social Network
การดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี 2565
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 และ 9 เดือน ปี 2565
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
การปฏิบัติงาน 2565
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ปี 2565
016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565
020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
023 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
การร้องเรียนการทุจริต 2565
025 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2565
029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2565
032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565
037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2565
038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565