รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน