รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

2.รายงานผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง