รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

1.แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

2.รายงานผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

1.แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงานทางการศึกษา “การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในจังหวัดลำปาง

3.แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563