กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

•โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี รุ่นที่2 21/8/63


•โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี19/8/63


ประชุมการตัดสินประกวดระเบียบแถว 18/8/63


โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14/8/63


ประชุมการพัฒนาค่ายลูกเสือ อ.แม่เมาะ 9/8/63


ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ


ประชุมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดฯ


ประชุมโครงการสนับสุนการดำเนินงาน พสน.


ประชุมโครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียง


คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ


•ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ•


•คัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบประจำปี 2563 -16/8/63 •


• ออกตรวจความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 9/7/63 •


• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ รางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563  25/6/63 •
• ประชุมพิจารณาคัดเลือก พสน. ดีเด่น ประจำปี 2563  23/6/63 •
• เลขาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติตรวจเยี่ยมค่ายลุกเสือจังหวัดลำปาง 21/6/63 •

• ออกตรวจความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 9/6/63 •


• คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อกิจการลูกเสือ ปี2563 •

คิวอาร์โค๊ด ไฟล์เอกสารลูกเสือดีเด่น

ภาพแผนภูมิข้อมูลบุคลากรทางลูกเสือจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562


Slide
PlayPlay
โครงการพลเมืองดี 19/8/63
ประชุมการตัดสินประกวดระเบียบแถว 18/8/63
โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14/8/63
ประชุมพัฒนาค่ายลูกเสือแม่เมาะ 9/8/63
ประชุมข้อมูลลูกเสือ 7/8/63
ประชุมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 5/9/63
♦ประชุมโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน พสน 31/8/63 ♦
♦ประชุมโครงการขับเครื่องเศรฐกิจพอเพียง 29/8/63 ♦
คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 21/8/63 ♦
♦ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 17/8/63 ♦

♦คัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 16/8/63 ♦

♦พิจารณา พสน.ดีเด่น 2563 23/6/63 ♦

♦เลขาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติตรวจเยี่ยมค่ายลุกเสือจังหวัดลำปาง 21/6/63 ♦

♦ ออกตรวจความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 9/6/63 ♦


♦ ลูกเสือจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์  12/12/62 ♦