กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน


 1. ส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
 2. ควบคุม ดูแล  เร่งรัดการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ถูกต้อง  เรียบร้อย  ตามแบบแผนของทางราชการ  และทันตามกำหนดเวลา
 3. เสนอแนะให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.2550 ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง                             
 4. ดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
 5. งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
 6. งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
 7. งานส่งเสริมและดำเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน
 8. งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
 9. งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชน
 10. งานโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน
 11. งานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 12. งานตรวจ ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
 13. งานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง
 14. งานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา
 15. งานศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
 16. งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน
 17. งานส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในโรงเรียนเอกชน
 18. งานพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 19. งานจัดทำวาระการประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง
 20. งานติดตามผลการใช้หลักสูตรร่วมกับศึกษานิเทศก์
 1. ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกนเรื่อง วิธีขอรับเงินอุดหนุนฯ
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฯ
 3. คู่มือปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุน
 4. ประกาศหลักเกณฑ์เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
 5. แนวทางบริหารจัดการเรียนการสอน โควิด 19
 6. แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร
 7. แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาล
 8. แบบรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล
 9. การขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
 10. ขอนำส่งเงินสะสมไม่ครบสิบปี
 11. ขอรับเงินเลี้ยงชีพ กรณีถึงแก่กรรม
 12. ขอรับเงินทุนเลี้ยง
 13. รายงานประจำเดือน
 14. ระเบียบกระทรวงศึกษามาตรการช่วยเหลือเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน2563
 15. ประกาศเรื่องวิธีขอรับเงินอุดหนุน พ.ศ.2563
 16. อัตราเงินอุดหนุนเรียนฟรี2564
 17. ประกาศ เรื่องวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางดำเนินงานเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฯ
 18. อัตราเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 
 19. ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564