การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

3.การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ผ่านระบบ ITAS

4.กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม

5.โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนในทุกช่วงชั้น

6.การขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดูภาพกิจกรรมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม

2.การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และการรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

3.การจัดอบรม ด้านกฎหมายเชิงบวกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564

ดูภาพกิจกรรมการจัดอบรม ด้านกฎหมายเชิงบวกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม

4.โครงการอบรมป้องกันการทุจริตด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดูภาพกิจกรรมการจัดอบรมโครงการอบรมป้องกันการทุจริตด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม

5.การประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดูภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม

6.การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ผ่านระบบ ITAS

6.1การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

6.2การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

6.3บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (internal integrity and Transparency Assessment : IIT)

7.การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค รัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม
1.การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน "กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
                                 การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
                                 การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2563
3.การอบรมโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต