มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เนื่องจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ดังนี้

1.มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

2.มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

3.มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

4.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ด้านการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

6.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ