มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมละความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และการรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

ประกาศเจตนารมณ์ฯ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในด้านการเงินและบัญชีฯ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ด้านการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมละความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในด้านการเงินและบัญชี นโยบายการบริหารงานการเงินและบัญชี

2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และการรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

3.มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

4.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ด้านการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

6.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

7.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคลการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

เนื่องจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ดังนี้

1.มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

2.มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

3.มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

4.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ด้านการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

6.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ