แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564