การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

บันทึกข้อความแจ้งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ