การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบประเมินความเสี่ยงตามภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง