การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

บันทึกข้อสั่งการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565