กลุ่มบริหารงานบุคคล

  ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล
 1. การกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 2. การพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 3. การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 4. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้าราชการ เป็นต้น
 5. พิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
 6. งานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ และงานอื่น ๆ ในอำนาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
 7. งานคุรุสภา
 8. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเลขานุการ อกศจ. และ กศจ.ลำปาง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
งานอัตรา งานสรรหา งานเลื่อนระดับ งานย้าย - โอน งานช่วยราชการ งานเงินเดือน งานวิทยฐานะ งานวินัย งานเลขานุการ อกศจ. และ กศจ. งานอื่นๆที่เกี่ยวกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน