กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
  1. การกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  2. การพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
  3. การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
  4. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้าราชการ เป็นต้น
  5. พิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
  6. งานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ และงานอื่น ๆ ในอำนาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  7. งานคุรุสภา
  8. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
  9. ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเลขานุการ อกศจ. และ กศจ.ลำปาง
 
งานอัตรา งานสรรหา งานเลื่อนระดับ งานย้าย - โอน งานช่วยราชการ งานเงินเดือน งานวิทยฐานะ งานวินัย งานเลขานุการ อกศจ. และ กศจ. งานอื่นๆที่เกี่ยวกับสำนักงานศึกษาธิกดารจังหวัดลำปาง