ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
Lampang Provincial Education Office
131 ถนนพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 054 – 821501-2, โทรสาร 054 – 821503
E-mail; lpgpeo@gmail.com

โทรศัพท์ กลุ่มงานภายใน
กลุ่มอำนวยการโทร. 054 – 821501-2 ต่อ  100
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล โทร. 054 – 821501-2 ต่อ  200
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 054 – 821501-2 ต่อ  300
กลุ่มพัฒนาการศึกษาโทร. 054 – 821501-2 ต่อ  400
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนโทร. 054 – 821501-2 ต่อ  500
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร. 054 – 821501-2 ต่อ  600
หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. 054 – 821501-2 ต่อ  700
กลุ่มงานคุรุสภาโทร. 054 – 821501-2 ต่อ  800
กลุ่มนโยบายและแผนโทร. 054 – 821501-2 ต่อ  900