การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
  • ผลประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
  • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ รอบ 12 เดือน คลิกที่นี่

จดหมายข่าวการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม