แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. แบบ สงป.301 (จัดทำแผน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. แบบ สงป.302 (จัดทำแผน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565