รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ

1. หนังสือราชการส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ 4

2. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564