รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2

2. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 2

1. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2

2. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 2

4. แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2

1. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3

2. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 3

4. แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3

1. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4

2. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 4

4. แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไตรมาส 4