รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร