รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร หนังสือการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร