รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน

1. บันทึกข้อความการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

2. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

3. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3

4. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 3

5. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3

1. บันทึกข้อความการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2

2. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

3. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

4. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

1. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3

2. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 3

4. แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3

1. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2

2. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 2

4. แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2

1. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2

2. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 2

4. แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2

1. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3

2. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 3

4. แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3

1. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4

2. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 4

4. แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไตรมาส 4