ประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูล ข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางเนตรชนก ธรรมกุล ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนำเข้าข้อมูล ข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจวิธีการนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง