ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://www.lpgpeo.info/wp-content/uploads/2021/04/ประกาศฯ-สป.-หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ-แ.pdf