ประชุมติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meeting ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาการศึกษาได้ดำเนินการประชุม ตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดลำปาง ร่วมกับผู้แทนจาก 11 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญของการติดตาม ดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างการเสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงาน จึงได้ประสานความร่วมมือกับสมัชชาการศึกษานครลำปาง ที่ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปาง และได้รับงบประมาณในการดำเนินการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ในการให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดลำปาง เพื่อการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างเป็นต่อเนื่องและเป็นระบบต่อไป