ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA) ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางดำเนินการประเมินผ่านช่องทางการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเข้าผ่านทางเว็บไซต์ระบบ ITAS ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ช่องทางการเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้ URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b หรือผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้ โดยผู้ตอบจำเป็นต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว และการตอบจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล