เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

สืบสานประเพณีไทย

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงบันดาลให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีความสุข

ความเจริญตลอดไป