ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย 15/2/2564

 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย และพิจารณารายชื่อโรงเรียนเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง