โครงการอบรมป้องกันการทุจริตด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 21/1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี  รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันการทุจริตด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมนำฝ่ายบริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รวมพลังแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางเข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปางมาบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเข้าใจขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุได้อย่างถูกต้อง ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพระบาท 1   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง