ประชุมคณะทำงานเลขานุการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปางครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมทองกวาว ชั้น 2 ตึก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีการประชุมคณะทำงานเลขานุการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปางครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สมัชชาการศึกษานครลำปาง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง ดำเนินการขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดลำปางเชื่อมประสานและการบูรณาการกับส่วนราชการและภาคีเครือข่ายต่างๆ และร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดลำปาง ระยะที่ 2 พร้อมการเตรียมการจัดงาน “อนาคตเด็ก อนาคตลำปาง” และเตรียมข้อมูลการถอดบทเรียนการดาเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1