การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563