คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำโดย นายบรรพ์ ใสแจ่ม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการการคัดเลือกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คุรุสภา ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เพื่อสืบเสาะหาข้อมูลเชิงประจักษ์ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครบถ้วนตามสภาพจริง และเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือกให้ได้อย่างครบถ้วนตามเครื่องมือที่กำหนด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมาน ฟูแสง ประธานอนุกรรมการสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลแล้ว 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 และวันที่ 14 ตุลาคม 2562โดยจังหวัดลำปางมีผู้เสนอจากสถานศึกษาจำนวน 3 ราย ซึ่งจะทำการลงพื้นพิจรณาระหว่าง วันที่ 11 – 12 พฤศจิกานยน 2563 นี้ และการดำเนินการในวันนี้ เป็นไปตามขั้นตอนที่ 1 คือการสรรหาระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดพิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อตามสัดส่วนจังหวัด และจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก จากนั้นส่งรายชื่อครูผู้สมควรได้รับการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการส่วนกลางต่อไป