กิจกรรมจิอาสาที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 23/10/2563

เช้าวันนี้ (23 ต.ค. 63) นายบรรพ์ ใสแจ่ม มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิอาสาที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆคือ การคมนาคมและการสื่อสาร, การสาธารณสุข, เศรษฐกิจและการคลัง, ปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ คือ การเลิกทาส ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” แปลว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน เพราะพระองค์ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย