ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 -ไม่มี-
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2564 คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 -ไม่มี-
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564 คลิกที่นี่ (มีนาคม 2564 เพิ่มเติม) คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564 คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 คลิกที่นี่ (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน 2564 คลิกที่นี่ (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ (โต๊ะ-เก้าอี้ เจ้าหน้าที่ 8 ชุด, ชุดรับแขก 2 ชุด, ตู้เอกสารบานเลื่อน 16 ตู้, เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง, ตู้เย็น 4 ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B1/2564 การจัดซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ (โต๊ะ-เก้าอี้ เจ้าหน้าที่ 8 ชุด, ชุดรับแขก 2 ชุด, ตู้เอกสารบานเลื่อน 16 ตู้, เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง, ตู้เย็น 4 ตู้ ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 คลิกที่นี่
 • ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.6) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ (โต๊ะ-เก้าอี้ เจ้าหน้าที่ 8 ชุด, ชุดรับแขก 2 ชุด, ตู้เอกสารบานเลื่อน 16 ตู้, เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง, ตู้เย็น 4 ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ (1.เครื่องเสียง ลำโพง และไมโครโฟนห้องประชุมใหญ่ 1 ชุด 2.เครื่องเสียงมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 3.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ 4.โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 2 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

ประกาศ-ครุภัณฑ์-6-9

 • (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ (1.เครื่องเสียง ลำโพง และไมโครโฟนห้องประชุมใหญ่ 1 ชุด 2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 3.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ 4.โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 2 เครื่อง) คลิกที่นี่
 • (ร่าง) ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๔ รายการ (๑.เครื่องเสียง ลำโพง และไมโครโฟนห้องประชุมใหญ่ ๑ ชุด ๒.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง ๓.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ๑ จอ ๔.โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ๒ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่
 • ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564๔ รายการ (๑.เครื่องเสียง ลำโพง และไมโครโฟนห้องประชุมใหญ่ ๑ ชุด ๒.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง ๓.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ๑ จอ ๔.โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ๒ เครื่อง) คลิกที่นี่
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B2/2564 การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ (๑.เครื่องเสียง ลำโพง และไมโครโฟนห้องประชุมใหญ่ ๑ ชุด ๒.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง ๓.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ๑ จอ ๔.โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ๒ เครื่อง) ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกที่นี่
 • ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564๔ รายการ (๑.เครื่องเสียง ลำโพง และไมโครโฟนห้องประชุมใหญ่ ๑ ชุด ๒.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง ๓.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ๑ จอ ๔.โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ๒ เครื่อง)-ปรับปรุง คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ (1.เครื่องเสียง ลำโพง และไมโครโฟนห้องประชุมใหญ่ 1 ชุด 2.เครื่องเสียงมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 3.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ 4.โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 2 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

ประกาศ-2

 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B3/2564 การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๔ รายการ (๑.เครื่องเสียง ลำโพง และไมโครโฟนห้องประชุมใหญ่ ๑ ชุด ๒.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง ๓.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ๑ จอ ๔.โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ๒ เครื่อง) ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกที่นี่
 • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๔ รายการ (๑.เครื่องเสียง ลำโพง และไมโครโฟนห้องประชุมใหญ่ ๑ ชุด ๒.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง ๓.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ๑ จอ ๔.โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ๒ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่