เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เป็นประธานเปิดงาน “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ” โดยมีพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจน ที่มีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษาภาคบังคม (ม.3) ได้มีอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2561 โดยนำร่องโครงการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผลจาการดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจ

ในการนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ขยายโครงการดังกล่าวออกไปทั่วประเทศภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานส่วนกลางประกอบด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระดับจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรเอกชน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และทุกจังหวัดได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแรก พร้อมคู่มือการดำเนินงาน 12 ขั้นตอน และแนวทางการขับเคลื่อนอย่างครบวงจร

จากผลจากการสำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนจากการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา พบว่า มีนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศจำนวน 489,012 คน เรียนต่อในระบบจำนวน 468,231 คน และไม่ได้เรียนต่อจำนวน 20,781 คน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตระหนักถึงจำนวนสถิติของเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น เพื่อให้โครงการขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างปราศจากปัญหาและอุปสรรค วันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของปี 2563 พร้อมชี้แจงแนวทางและข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2564 แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดทั่วประเทศ
โดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 450 คน ซึ่งมาจาก 35 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แพร่ พิจิตร แม่ฮ่องสอน พะเยา ราชบุรี อยุธยา ลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง ปทุมธานี ลำพูน น่าน สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสงคราม นครสวรรค์ สมุทรสาคร นครปฐม สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี ตาก สุโขทัย เชียงใหม่ สุพรรณบุรี เชียงราย อ่างทอง ชัยนาท อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี กาญจนบุรี โดยมีการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการของทุกจังหวัดทั่วประเทศ และการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2564 โดย พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และการบรรยายแนวทางการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการในปีงบประมาณ 2564
โดย หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ รวมทั้งการบรรยายและชี้แจงบทบาทงานต้นสังกัดสถานศึกษาและบทบาทของครูแนะแนว โดย นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
จากนั้น ในช่วงบ่ายเป็นการรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าฝึกงานและบรรจุเข้าทำงานภายหลังจบหลักสูตรฝึกอบรมของภาคเอกชน โดย ผู้แทนบริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด และการบรรยายคู่มือการใช้งานระบบติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ โดย นายสมเกียรติ จอมทรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ