เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวุฒิสภาแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 16/10/2563