ตรวจความเหมาะสมความพร้อมของอาคารเรียน สถานที่ ห้องเรียน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม 7/10/2563