โรงเรียนพินิจวิทยา รับโล่รางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2563