การประชุมสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

วันที่ 23-25 กัันยายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรุกการจัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาที่ห้องวังธาราโรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก นายนรา เหล่าวิชยา ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) โดยมีนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จัดจุดภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของประเทศและการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ พร้อมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อคัดเลือกจังหวัดขยายผล จำนวน 17 จังหวัด

ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กลุ่มพัฒนาการศึกษาได้มอบหมายให้นางสาวชิดชล ตั้งสุขขีย์ศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผนได้มอบหมายให้นางปาริตา ศุภการกำจร และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้นางสาวผุสดี เครือสาร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเตลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

(ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก)