วันที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมและโรงเรียนแม่ทะวิทยา สังกัด สพม.เขต 35