การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565