การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยสื่อออนไลน์