การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563