โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง