การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การปรับเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง “ดิจิทัลไทยแลนด์ ๔.๐”