นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 27 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในสังกัด ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ และคำสั่งต่อไป