ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาขยายผลระดับจังหวัดและระดับภาค สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดลำปาง และโครงการ Coaching Teams ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง