โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563